Офіційний сайт Кантівського товариства в Україні

На головну / Анонси / Корисні посилання / Конференції та семінари / Відео / Кант і трансцендентальна філософія

ПУБЛІКАЦІЇ

2016

Баумейстер Андрій. Кант у дуже короткому викладі. Частина 1. Частина 2

Іващенко Іван. Кант і Селарс про епістемічний статус правил

Козловський Віктор. Стросон і Кант. Кілька зауваг щодо колізії між емпіричним реалізмом і трансцендентальним ідеалізмом

Терлецький Віталій. Історико-філософський контекст етики І.Канта

Циба В’ячеслав. Деякі зауваги про Кантову теорію досвіду


2015

Кебуладзе Вахтанг. Користь краси і автономія розуму

Козловський Віктор. Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі. Монографія

Козловський Віктор. Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина: Кантові візії

Мінаков Михайло. Контроверзи синтезу: дискусія між Кантом та Квайном

Терлецький Віталій. Український погляд на Кантову антропологію

Терлецький Віталій. Novum in veteri. Якко Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу Канта

Федорченко Юрій. Кантова таблиця суджень і вчення про судження в німецькій логіці 18 століття

Федорченко Юрій. Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій

Федорченко Юрій. Попередні зауваження про так звану “клаптикову теорію” походження “Критики чистого розуму”

Циба В’ячеслав. Епістемологічний словник Вілфрида Селареса

Циба В’ячеслав. Кантове поняття правила і проблема мови


2014

Джулай Юрій. Як І.Кант дуже довго і непомітно живе у тексті «Мертвих душ» М.В.Гоголя

Козловський Віктор. Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології

Козловський Віктор. Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій

Федорченко Юрій. Кантівський шлях до таблиці категорій


2013

Іващенко Іван. Асиметричність тотожності. Міркування щодо Кантової трансцендентальної дедукції

Козловський Віктор. Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту

Терлецький Віталій. Прелімінарії до онтології в критичній філософії Канта


2012

Козловський Віктор. Кантова трансцендентальна психологія у висвітленні Карла Шміда

Федорченко Юрій. Міхаель Вольф. Повнота Кантової таблиці суджень. Рецензія


2011

Козловський Віктор. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта

Циба В’ячеслав. Трансцендентальний аргумент і проблема об'єктивності


2010

Козловський Віктор. Кантова критика раціональної психології в оцінці Дмитра Богдашевського

Федорченко Юрій. Клаус Райх. Повнота Кантової таблиці суджень. Рецензія

Циба В’ячеслав. Вітґенштайн і Кант: критичні моделі трансценденталізму

Циба В’ячеслав. Трансцендентальний об’єкт як підстава для Канта і проблема для Стросона


2009

Джулай Юрій. Бубнер і трансцендентальний арґумент І. Канта

Козловський Віктор. Метафізика і психологія Імануїла Канта: витоки та рецепції

Терлецький Віталій. A priori ut cognitio pura. До передісторії одного вжитку поняття

Федорченко Юрій. “Критика чистого розуму” як трактат про метод (Про можливість академічного перекладу “Критики чистого розуму” українською мовою)


2008

Єрмоленко Анатолій. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи

Іващенко Іван. Трансцендентальний ідеал як онтологічне тло “Критики чистого розуму”

Кебуладзе Вахтанг. Вислів Канта «думки без споглядань порожні, споглядання без понять сліпі» у феноменологічній перспективі

Козловський Віктор. Кантівська антропологія в світлі метафізичних, фізичних і математичних принципів Ляйбніця і Ньютона

Козловський Віктор. Кантові "паралогізми чистого розуму" в інтелектуальній атмосфері Київської духовної академії (ХІХ – початок ХХ ст.)

Козловський Віктор. Моделі реконструкції кантівської антропології

Лой Анатолій. Феномен Sittlichkeit у контексті подолання суб’єктивізму

Мінаков Михайло. Відповідальність за відкритість: місія Кантівського товариства в Україні

Терлецький Віталій. Кантове вчення про “a priori” в онтологічній перспективі

Терлецький Віталій. Теорія пізнання a priori в “Критичній онтології” Гартмана


2007

Козловський Віктор. До питання про антропологічний і трансцендентальний виміри кантівської політичної філософії

Мінаков Михайло. Досвід і філософія: Еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть. Дисертація

Мінаков Михайло. Історія поняття досвіду. Монографія

Федорченко Юрій. Проблема повноти таблиці категорій


2006

Мінаков Михайло. Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві

Мінаков Михайло. Проблема досвіду у філософії І. Канта

Мінаков Михайло. Рамки історії поняття досвіду: взаємодоповнюваність концепцій досвіду І. Канта і Г.В.Ф. Гегеля

Федорченко Юрій. Проблема субстантивації конституентів та ідеї розуму

2005

Терлецький Віталій. “Пролегомени” І.Канта: трансцендентальна філософія in statu nascendi

Федорченко Юрій. Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму. Автореферат


2004

Мінаков Михайло. Теорія досвіду Г. Когена в контексті виникнення неокантівського руху

Мінаков Михайло. Філософський факультет і місія Університету: післяісторія Кантового пророцтва

Федорченко Юрій. До проблеми “Я” трансцендентальної апперцепції

Федорченко Юрій. Дедукція ідей розуму і проблема єдності трансцендентальної дедукції

2003

Федорченко Юрій. Трансцендентальна дедукція як експлікація структури судження: інтенсіональне витлумачення дедукції

Федорченко Юрій. Предмет і предикативний досвід

Федорченко Юрій. Предмет і його первісне ядро

2002

?

2001

Мінаков Михайло. Вчення Канта про віру розуму. Монографія

Мінаков Михайло. Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської концепції віри розуму


2000

Баумейстер Андрій. Онтологія та аналітика чистого розсудку

Баумейстер Андрій. Трансцендентальний ідеал як несуперечливе мислення безумовного. Перетлумачення першопринципу метафізики у критичній філософії І.Канта

Бистрицький Євген. Культурно-історичне апріорі

Бичко Ігор. Філософія І.Канта у контексті проблеми свободи

Булатов Михайло. Загальний характер філософії І.Канта та її значення

Горський Вілен. Роль німецької філософської традиції в становленні й розвитку філософської думки в Україні

Єрмоленко Володимир. Кантівське поняття ноумена: умосяжність і конечний суб’єкт

Кірієнко Сергій. Кант і метафізика

Лой Анатолій. Актуальність філософських принципів

Лой Анатолій. Проблематика кантівської антропології в контексті “метафізичного трикутника”

Мінаков Михайло. Питання віри в філософії І.Канта

Терлецький Віталій. Трансцендентальна філософія і онтологія

Ткачук Марина. Київська Кантіана ХІХ – початку ХХ ст.: досвід і традиції

Шинкарук Володимир. І.Кант і гуманістичні традиції в філософії

1999

Мінаков Михайло. Євангеліє від Імануїла: вчення Канта про віру чистого розуму

Мінаков Михайло. Історико-філософський контекст кантівського поняття віри розуму

Мінаков Михайло. Рецепція кантівського поняття віри розуму в німецькій, російській та англо-американській кантознавчій традиції


1998

Мінаков Михайло. Віра як здатність розуму: І. Кант про чисту віру розуму